Since 1972
DONGHEE

Vzdělávání


      DONGHEE Czech , s.r.o. se aktivně podílí a podporuje své zaměstnance v jejich odborném růstu prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Svým zaměstnancům poskytujeme možnost zdokonalovat se v již nabytých zkušenostech a kvalifikaci a zároveň rozšiřovat své vědomosti i v jiných oblastech. Klademe důraz na to, aby měl  každý zaměstnanec v rámci výkonu práce dostatečnou kvalifikaci:

      •  Zaškolujeme nově přijaté zaměstnance na základě stanoveného školícího plánu na pracovišti
•  Zabezpečujeme odborná školení pro potřeby pracovního místa a obsluhu vybraných technických zařízení – VZV, svářečský průkaz, zdvihací zařízení, ...
•  Dbáme na povinné školení pracovníků vyplývajících ze zákona
•  Podporujeme a umožňujeme další vzdělávání zaměstnanců dle potřeb společnosti i individuálních potřeb
•  Vybraným zaměstnancům umožňujeme školení a referenční cesty v mateřské společnosti
•  Jazykové kurzy

Realizované vzdělávací projekty:

1.

DONGHEE Czech s.r.o. realizuje vzdělávací aktivity spolufinancované z prostředků projektu POVEZ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OP Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektů je zlepšení odborných znalostí, dovedností týkající se pokročilého programování a údržby robotů ABB pro pracovníky oddělení výroby a pracovníky oddělení údržby výrobních technologií:

 

Název projektu:                                Pokročilé programování robotů ABB

Termín realizace:                              13.6.2022 – 9.9.2022

Počet zaměstnanců:                          3

 

Název projektu:                                Programování a údržba robotů ABB

Termín realizace:                              13.6.2022 – 16.9.2022

Počet zaměstnanců:                          5

2.

DONGHEE Czech s.r.o. realizovala projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců DONGHEE Czech s.r.o.“ s registračním číslem: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013237, prioritní osy OPZ: 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na projekt je poskytnut příspěvek Evropské unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Popis projektu:

Do projektu jsou zařazeni zaměstnanci, kteří se zúčastní kurzů v oblasti obecné IT dovednosti, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání. Doba realizace je stanovena od ledna 2020 do prosince 2021.

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Je zaměřen na odborný rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti DONGHEE Czech s.r.o. Projekt má pozitivní vliv na růst podniku, jelikož s využitím získaných znalostí a dovedností budou účastníci projektu zvyšovat efektivitu a kvalitu vykonávaných činností.

Očekávaný výsledek:

Očekáváme zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí celkem 111 podpořených osob, z nichž 19 dosáhlo věku 55 let.

    

3.

Název projektu

Poskytovatel

Částka

Datum poskytnutí

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – management a leadership

MPSV

400.000,00

27.02.2013

Školení zaměstnanců v obsluze výrobní a lakovací linky k prohloubení kvalifikace

MPO

2.874.279,40

26.07.2010

Donghee Czech s.r.o., Průmyslová 2060, 737 01, Český Těšín       Tel. +420 552 530 111
COPYRIGHT © 2014 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED