Since 1972
DONGHEE

Politika společnosti

Politika ISM

Naším cílem je být globální společností, která využívá nejnovější znalosti a informace, moderní technologie a odpovídající systémy řízení. Společnost se zavazuje k trvale udržitelné produktivitě, což znamená záruku spolehlivosti, trvalých výsledků a zodpovědného využívání zdrojů – lidských, přírodních i kapitálových. Předmětem našeho trvalého zájmu a neustálého zlepšování musí být zejména následující klíčové oblasti určující naši globální konkurenceschopnost v oblasti automobilového průmyslu:

1. Kvalita výroby

Za kvalitní pokládáme výrobky, které uspokojí požadavky a očekávání zákazníka – jsou v souladu s výkresovou dokumentací a souvisejícími specifikacemi. Konečným cílem je práce bez vad, prostředkem snaha provést všechny činnosti hned napoprvé správně.

2. Včasnost dodávky

Výrobky musí být u zákazníka v ten okamžik, na kdy byly objednány a ve správném počtu.

3. Efektivnost a účinnost procesu

Trvalý soulad s aktuální IATF 16949 a požadavky zákazníků na systém řízení. Snižování nákladů, zvyšování produktivity práce.

4. Bezpečnost práce

Pro všechny pracovníky musí být zajištěno bezpečné pracoviště, možnost práce bez úrazů a nemocí z povolání.

5. Ochrana životního prostředí

Snažíme se minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí – zejména spotřebu chemických látek a energií, produkci odpadů a emisí. (Budeme provádět své činnosti s ambicí neustále snižovat své environmentální dopady. Toho bude dosaženo nastavením relevantních a měřitelných cílů navazujících na jejich činnost.)

6. Školení pracovníků

Společnost zajistí vhodné školení v oblasti životního prostředí  a bude rozšiřovat povědomí systému ochrany životního prostředí, aby všichni zaměstnanci mohli využít tuto politiku ve své každodenní práci.

7. Snižování dopadů do životního prostředí

Společnost trvale usiluje o účinnější využívání energie, snižování produkce odpadů a spotřeby chemických látek s patřičným ohledem na jeho dopad na životní prostředí.

8. Plnění právních a jiných požadavků

Všechny činnosti společnosti musí být v souladu se souvisejícími platnými právními a ostatními relevantními předpisy v oblasti kvality i životního prostředí, aby se omezily jakékoli negativní dopady na lidi a životní prostředí a tato oblast byla neustále zlepšována.

9. Prevence vzniku úrazů a poškození zdraví a výkonnosti organizace v oblasti BOZP

Soustavně a kvalifikovaně vyhledávat, hodnotit a minimalizovat možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně o nich informovat zaměstnance společnosti a zainteresované strany. Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zapojit všechny subjekty, se kterými společnost spolupracuje, včetně dodavatelů, subdodavatelů, partnerských organizací a veřejnosti. Zajistit dobré a bezpečné pracovní prostředí a podmínky, a tím zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech podnikových činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance.

10. Komunikace

Spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku možných následků havárií, důsledným využíváním všech forem komunikace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na všech úrovních organizace. Komunikací podporovat a motivovat všechny zaměstnance i zainteresované strany k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

11. Zdroje

Zajistit a přiřadit potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.


12.
Legislativa
Dosahovat shody s legislativními a jinými požadavky, kterým organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podléhá a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

Pro podporu této Politiky se vedení společnosti zavazuje:

- upřednostňovat prevenci před řešením problémů, které se již vyskytly (zejména se snažíme důrazem  na přípravu sériové výroby předcházet budoucím problémům)

- považovat kvalifikaci a motivaci pracovníků za základní zdroj úspěchu společnosti

- zajistit dostatečné zdroje pro splnění cílů a dostatečnou efektivitu procesů

 Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

- zapojení do procesu neustálého zlepšování
- zachovávání důvěrnosti informací, které nejsou určeny pro zveřejnění mimo společnost
- dodržování stanovených předpisů a pravidel
- aktivní zapojení do plánovaného výcviku


Donghee Czech s.r.o., Průmyslová 2060, 737 01, Český Těšín       Tel. +420 552 530 111
COPYRIGHT © 2014 DONGHEE ALL RIGHTS RESERVED